پرستاری بیماریهای غدد متابولیکی ؛ توسط لاکمن ، جون

ناشر:تهران نشر و تبلیغ بشری 1373
جزئیات فیزیکی: 220 ص
یاداشت ها:
کتاب ترجمه بخشی از کتاب پرستاری داخلی - جراحی لاکمن است.
موضوعات:بیماریهای غدد درون ریز-- پرستاری, غدد درون ریز,
رکورد شماره: 500020345
نوع/ شکل شماره بازیابی مکان تاریخ تحویل آخرین زمان مشاهده
کتاب فارسی
WY 155
۲۱۸ پ    ۱۳۷۳
دانشگاه جامع علمی-کاربردی کوار 2010-06-01