ورود به حساب

  برآورد نتیجه آزمایش جذب ید بر مبنای محاسبه جذب تکنسیوم -99m- پرتکنتات توسط تیروئید  

نویسنده : ارسلان وکیلی ، مجتبی انصاری ، مهناز کوشا

شماره بازیابی
     
نوع:کشور ایران در منطقه اندمیک کمبود ید قرار دارد و بیماریهای تیروئید در داخل کشور شیوع زیادی دارند. یکی از آزمایشهای مهم در این خصوص، آزمایش جذب ید RAIU یا میزان جذب ید رادیواکتیو توسط تیروئید، 24 ساعت پس از تجویز آن می باشد. مهمترین کاربرد این آزمایش عبارتند از: کمک در تشخیص تیروئیدیت حاد، کمک به افتراق بعضی انواع پرکاری تیروئید از یکدیگر و تعیین مقدار دوز درمانی ید رادیواکتیو برای درمان انهدامی پرکاری تیروئید. با این وجود، این آزمایش علیرغم محاسن خود، دارای چند اشکال اساسی مانند آماده شدن طولانی مدت نتیجه آزمایش و دریافت اشعه زیاد توسط بیمار است. آزمایش جذب ید، اغلب همراه با سایر آزمایشهای معمول تیروئید، به خصوص اسکن تیروئید، درخواست میشود، اسکن تیروئید با ماده ای به نام تکنسیوم -99m- پرتکنتات انجام می گیرد. بر این اساس ، میتوان با محاسبه میزان جذب خالص تکنسیوم -99m- پرتکنتات توسط تیروئید، میزان جذب ید- 131 توسط این غده را، بدون انجام جداگانه این آزمایش، برآورد کرد. در این صورت ضمن صرفه جوئی در وقت بیمار (300 برابر) و صرفه جوئی در هزینه (50 درصد)، میزان پرتونگاری بیمار نیز حدود 40 بار کمتر می گردد. در این تحقیق، همین فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه بر روی 32 بیمار طی 10 ماه در بیمارستان دکتر شریعتی صورت پذیرفت و بین جذب 5 دقیقه ای تکنسیوم -99m- پرتکنتات و جذب 24 ساعتی ید- 131 توسط تیروئید، رابطه ای معنی دار به صورت زیر بدست آمد 79+(/:16 جذب 5 دقیقه ای تکنسیوم -99m- پرتکنتات توسط تیروئید) LN 5/9 = جذب 24 ساعتی ید- 131 تخمینی توسط تیروئید
سال نشر:۱۳۷۷
عنوان مجموعهپژوهندهدوره سوم، شماره سوم
جزئیات فیزیکی: صفحه ۶۵-۵۹
ایندکس شده در:
  • پائیز ۱۳۷۷
موضوعات مرتبط:
شماره مدرک : 130400534


نوع/شکل مکان تهیه وضعیت تاریخ تحویل آخرین زمان مشاهده بارکد یادداشت
مقاله فارسی دانشکده پزشکی موجود است ۱۳۸۸/۰۵/۲۶